Begrazingsproject

De terreinen van NIRAS in Dessel zijn ecologisch zeer waardevol. Het geïntegreerde bosbeheerplan dat NIRAS opstelt in samenspraak met een werkgroep van het Regionaal Overlegplatform (ROP), moet ervoor zorgen dat het gebied te allen tijde zijn natuurwaarde behoudt. Het doel van het beheerplan? De heidevegetatie herstellen en de recreatieve functie van het gebied ontwikkelen.

Op en rond de bergingssite vind je heel wat waardevolle vegetatietypes. Buntgras en vochtige en droge heide, bijvoorbeeld, zijn in Vlaanderen en zelfs Europa zeer zeldzaam. Het pijpenstrootje heeft echter gezorgd voor een vergrassing van de heide, die verder ook te lijden heeft onder agressieve exoten zoals de Amerikaanse vogelkers. Het geïntegreerde beheerplan dat NIRAS in samenspraak met het ROP en het Agentschap voor Natuur en Bos opstelt, wil hierin verandering brengen.

Schapen grazen het pijpenstrootje af

Vanuit het overleg met de werkgroep Natuurontwikkeling van het ROP ontstond het idee om, naast het rooien van agressieve boomsoorten, schapen in te zetten voor de begrazing van de bestaande graslanden. Zo werden er half juni 280 schapen op het terrein gezet om het pijpenstrootje af te grazen. Op die manier krijgt de onderliggende heidebegroeiing nieuwe kansen, waardoor ook het broedvogelbestand weer zal toenemen. Bovendien zullen de overgangen tussen heide en bos beter opgebouwd worden, zodat een buffer met de omliggende, intensief beheerde landbouwgrond zal ontstaan.